О Б Я В Л Е Н И Е

 

на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона

за лечебните заведения

Конкурс  за следните длъжности:

Началник Неонатологично отделение

 

Задължителни изисквания към кандидатите

Началник отделения/ лаборатории/
1. Висше медицинско образование – образователно квалификационна степен “магистър”;
2. Придобита специалност – според профила на отделението, за което кандидатстват;
3. Трудов стаж след придобиване на специалност

4. Да не са по възрастни от 58 години и 8 месеца за жените и 61години и 4 месеца за мъжете към датата на обявяване на конкурса, което е свързано със срока на договора от 3 години за заемане на длъжността

5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

Необходими документи за участие:

 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие в конкурса;
 3. Автобиография – професионална;
 4. Диплом за завършено висше медицинско образование /копие, заверено от кандидата/;
 5. Диплом за призната специалност /копие, заверено от кандидата/;
 6. Диплом за придобита тясна специалност (ако има такава) /копие, заверено от кандидата/;
 7. Препис извлечение от трудова книжка и Удостоверение за положен трудов стаж по специалността/копие, заверено от кандидата/;
 8. Удостоверение за членство в БЛС /копие, заверено от кандидата/;
 9. Свидетелство за съдимост;
 10. Проект на тема:
 • „Организация и дейност на отделението във връзка с изискванията на НЗОК, и определените месечни финансови параметри“

 

Подаване на документи за участие в обявените конкурси:


Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ Пазарджик” АД до 19.11.2018г включително от 08,00ч до 15,30ч., в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс. Пликът следва да съдържа два други плика, запечатани и непрозрачни, както следва:

 

ПЛИК 1 – ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, който съдържа:

 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие в конкурса;
 3. Автобиография – професионална;
 4. Диплом за завършено висше медицинско образование /копие, заверено от кандидата/;
 5. Диплом за призната специалност /копие, заверено от кандидата/;
 6. Диплом за придобита тясна специалност (ако има такава) /копие, заверено от кандидата/;
 7. Препис извлечение от трудова книжка и Удостоверение за положен трудов стаж по специалността/копие, заверено от кандидата/;
 8. Удостоверение за членство в БЛС /копие, заверено от кандидата/;
 9. Свидетелство за съдимост;

 

ПЛИК 2 съдържа:

Писмен проект – три еднообразни екземпляра.


Начин на провеждане на конкурса:

 

Сроковете и местата за провеждане на конкурсната процедура ще бъдат обявени с отделна заповед, след изтичане на крайния срок за подаване на документи за участие в конкурса. Кандидатите ще бъдат уведомени писмено.


Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

 1. Оценка на писмената разработка;
 2. Събеседване по представената концепция;
 3. Сборна оценка от двата етапа и класиране на кандидатите по низходящ ред.

До събеседване се допускат кандидатите получили оценка минимум мн.добър 4,50 по шестобалната система.


Материалите, свързани с подготовката за участие в конкурса, ще бъдат предоставени на кандидатите в служба Личен състав. Типовите длъжностни характеристики за конкурсните длъжности са на разположение в служба Личен състав за запознаване на кандидатите.

Документи ще се приемат до 19.11.2018г. включително в деловодството на „МБАЛ Пазарджик” АД от 08,00ч до 15,30ч.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д-р Васил Вълчев/

 

Заявление

Заповед

Указание конкурс

 

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.