Up

Архив след 1.10.2014

Доставка на реактиви и консумативи за Автоматизирана система VITEK 2 COMPACT и Кръвно-газов анализатор Rapidlab 348 EX за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД (10)

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД - № 00027-2014-0008 (19)

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2014-0009 (16)

“Доставка на лекарствени продукти 2013 - 2014 ” договаряне без обявление № 00027-2013-0008 (2)

“Доставка на лекарствени продукти – 2013г.” на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”- № 00027-2013-0001 (8)

2014 - 05 “Доставка на канцеларски материали и отпечатване и доставка на бланки и формуляри, необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (17)

2014 - 03 "Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за ендопротезиране за нуждите на Отделение по Ортопедия и травматология към "МБАЛ Пазарджик" АД“ (28)

2014 - 06 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (16)

2014 - 02 Открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска апаратура: Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо и Автоматичен селективен биохимичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- Пазарджик” АД” (19)

2014 - 07 “Доставка на канцеларски материали чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество, необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (15)

Открита процедура с предмет “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2014-2016 г. - №00027-2014-0005 (28)

2014 - 01 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” - № 00027-2014-0007 (16)

2014 - 08 “Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество” (19)

„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2013-2015 г. - №00027-2013-0005 (17)

2014 - 04 Договаряне без обявление за доставка на горива и смазочни материали чрез борсов посредник - №00027-2014-0012 (19)

2014 - 09 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “ (18)

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2013-2015 г. - №00027-2013-0007 (15)

„ Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на МБАЛ Пазарджик ” (10)

2015 - 05 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД №00027-2015-0001 (21)

Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа - № 00027-2012-0011 (13)

2015 - 01 “Абонаментна поддръжка и консултиране на специализиран софтуер на „МБАЛ Пазарджик” АД, включваща програмните продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама КОНТ, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и Гама КОНКУРЕНТ” (17)

2015 - 06 „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0002 (20)

Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г. - №00027-2013-0016 (20)

2015 - 02 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г (17)

2015 - 07 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0003 (24)

Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г.договаряне - №00027-2014-0006 (19)

2015 - 03 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2015 г. “ (16)

2015 - 08 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към "МБАЛ Пазарджик АД” и обратно - 2015-2016 г. (16)

2015 - 04 “ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД” - 2015 – 2016 г. (15)

Договаряне без обявление с посредничеството на борсов посредник, чрез борсова сделка, съгласно приложение Спецификация - №00027-2013-0015 (5)

2015 - 10 „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (10)

2015 - 14 ”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя (11)

”Доставка на допълнителни медицински изделия за инвазивна кардиология и хемодиализатори за нуждите на " МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г. - №00027-2013-0014 (21)

2015 - 16 „Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (14)

" Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към "МБАЛ Пазарджик АД” и обратно - 2013-2014 г. - №00027-2013-0013 (15)

2015 - 17 ”Доставка на медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя (8)

„Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“ - №00027-2013-0012 (19)

2015 - 13 Договаряне без обявление с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0009 (8)

2015 - 19 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК „ АД - №00027-2013-0011 (19)

2015 - 20 „Доставка на консумативи за нуждите на Урологично отделение към „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (6)

“Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2013-0009 (19)

2015 - 21 “Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД по наредба №11 на МТСП и МЗ" - №00027-2013-0006 (16)

2015 - 22 “Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество” (7)

Доставка на модулна система за екстракорпорална литотрипсия състояща се от : литотрипсична глава, многофункционална урологична маса, дигитална система за рентгенова визуализация тип с-рамо, система за ултразвукова диагностика/локализация”№00027-2013-0003 (11)

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - №00027-2013-0002 (17)

“ Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД - №00027-2012-0007 (6)

2016 - 05 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2016 г“ (5)

2016-08:„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2012-0010 (8)

2016-06 „Абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на специализиран софтуер, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права и закупуване на нови лицензи” (4)

2016 - 09 : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2016 - 2017 г.“ (12)

“Доставка на електрическа енергия за нуждите на" МБАЛ Пазарджик АД" гр. Пазарджик - №00027-2014-0002 - договаряне без обявление (10)

2016-07 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик 2016 - 2017 г. “ (6)

“Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

2016-15 - Доставка на висок клас ехографска система за гастроентерология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД (8)

“Доставка на канцеларски материали и отпечатване и доставка на бланки и формуляри" (6)

“Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (6)

“Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

„Доставка на медицинско обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя за срок от една година ” (6)

„Изработка и доставка на мебели и офис обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя за срок от една година ” (5)

„Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на автоматизирана система за идентификация и определяне на антимикробната чувствителност на микроорганизмите, необходима за Микробиологична лаборатория при „ МБАЛ Пазарджик” АД (2)

“ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

„Предоставяне на подкрепително-тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик" (6)

„Изпълнение на строителна програма по единични цени на СМР за нуждите на “ МБАЛ Пазарджик „ АД за 2014 година до размера на сумата от 264 000 лв.” (4)

”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2015 г. с периодично възлагане по заявки на Възложителя" (13)

" Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на универсална електрохирургична платформа с комплект инструменти” (2)

“Доставка Реактиви за хематологичен анализатор QUINTUS 5-Diff - затворена система за „МБАЛ Пазарджик” АД”– съгласно приложена Спецификация (3)

“Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на “МБАЛ – Пазарджик” АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи” - №00027-2011-0002 (2)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.