Up

Архив след 1.10.2014

Доставка на реактиви и консумативи за Автоматизирана система VITEK 2 COMPACT и Кръвно-газов анализатор Rapidlab 348 EX за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД (10)

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД - № 00027-2014-0008 (19)

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2014-0009 (16)

“Доставка на лекарствени продукти 2013 - 2014 ” договаряне без обявление № 00027-2013-0008 (2)

“Доставка на лекарствени продукти – 2013г.” на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”- № 00027-2013-0001 (8)

2014 - 05 “Доставка на канцеларски материали и отпечатване и доставка на бланки и формуляри, необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (17)

2014 - 03 "Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за ендопротезиране за нуждите на Отделение по Ортопедия и травматология към "МБАЛ Пазарджик" АД“ (28)

2014 - 06 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (16)

2014 - 02 Открита процедура с предмет: „Доставка на медицинска апаратура: Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо и Автоматичен селективен биохимичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- Пазарджик” АД” (19)

2014 - 07 “Доставка на канцеларски материали чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество, необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (15)

Открита процедура с предмет “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2014-2016 г. - №00027-2014-0005 (28)

2014 - 01 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” - № 00027-2014-0007 (16)

2014 - 08 “Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество” (19)

„Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2013-2015 г. - №00027-2013-0005 (17)

2014 - 04 Договаряне без обявление за доставка на горива и смазочни материали чрез борсов посредник - №00027-2014-0012 (19)

2014 - 09 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2015 г. “ (18)

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2013-2015 г. - №00027-2013-0007 (15)

„ Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на МБАЛ Пазарджик ” (10)

2015 - 05 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД №00027-2015-0001 (21)

Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа - № 00027-2012-0011 (13)

2015 - 01 “Абонаментна поддръжка и консултиране на специализиран софтуер на „МБАЛ Пазарджик” АД, включваща програмните продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама КОНТ, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и Гама КОНКУРЕНТ” (17)

2015 - 06 „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0002 (20)

Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г. - №00027-2013-0016 (20)

2015 - 02 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г (17)

2015 - 07 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0003 (24)

Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г.договаряне - №00027-2014-0006 (19)

2015 - 03 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2015 г. “ (16)

2015 - 08 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към "МБАЛ Пазарджик АД” и обратно - 2015-2016 г. (16)

2015 - 04 “ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД” - 2015 – 2016 г. (15)

Договаряне без обявление с посредничеството на борсов посредник, чрез борсова сделка, съгласно приложение Спецификация - №00027-2013-0015 (5)

2015 - 10 „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (10)

2015 - 14 ”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя (11)

”Доставка на допълнителни медицински изделия за инвазивна кардиология и хемодиализатори за нуждите на " МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2016 г. - №00027-2013-0014 (21)

2015 - 16 „Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (14)

" Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към "МБАЛ Пазарджик АД” и обратно - 2013-2014 г. - №00027-2013-0013 (15)

2015 - 17 ”Доставка на медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” с периодично възлагане по заявки на Възложителя (8)

„Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“ - №00027-2013-0012 (19)

2015 - 13 Договаряне без обявление с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД” №00027-2015-0009 (8)

2015 - 19 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК „ АД - №00027-2013-0011 (19)

2015 - 20 „Доставка на консумативи за нуждите на Урологично отделение към „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (6)

“Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2013-0009 (19)

2015 - 21 “Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД по наредба №11 на МТСП и МЗ" - №00027-2013-0006 (16)

2015 - 22 “Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество” (7)

Доставка на модулна система за екстракорпорална литотрипсия състояща се от : литотрипсична глава, многофункционална урологична маса, дигитална система за рентгенова визуализация тип с-рамо, система за ултразвукова диагностика/локализация”№00027-2013-0003 (11)

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - №00027-2013-0002 (17)

“ Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД - №00027-2012-0007 (6)

2016 - 05 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2016 г“ (5)

2016-08:„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” - №00027-2012-0010 (8)

2016-06 „Абонаментно обслужване на съпровождащи дейности при ползване на специализиран софтуер, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права и закупуване на нови лицензи” (4)

2016 - 09 : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2016 - 2017 г.“ (12)

“Доставка на електрическа енергия за нуждите на" МБАЛ Пазарджик АД" гр. Пазарджик - №00027-2014-0002 - договаряне без обявление (10)

2016-07 „Предоставяне на подкрепително- тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик 2016 - 2017 г. “ (6)

“Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

2016-15 - Доставка на висок клас ехографска система за гастроентерология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД (8)

“Доставка на канцеларски материали и отпечатване и доставка на бланки и формуляри" (6)

“Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД” (6)

“Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (8)

„Доставка на медицинско обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя за срок от една година ” (6)

„Изработка и доставка на мебели и офис обзавеждане за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя за срок от една година ” (5)

„Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на автоматизирана система за идентификация и определяне на антимикробната чувствителност на микроорганизмите, необходима за Микробиологична лаборатория при „ МБАЛ Пазарджик” АД (2)

“ Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД” (7)

„Предоставяне на подкрепително-тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик" (6)

„Изпълнение на строителна програма по единични цени на СМР за нуждите на “ МБАЛ Пазарджик „ АД за 2014 година до размера на сумата от 264 000 лв.” (4)

”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2014-2015 г. с периодично възлагане по заявки на Възложителя" (13)

" Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на универсална електрохирургична платформа с комплект инструменти” (2)

“Доставка Реактиви за хематологичен анализатор QUINTUS 5-Diff - затворена система за „МБАЛ Пазарджик” АД”– съгласно приложена Спецификация (3)

“Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на “МБАЛ – Пазарджик” АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи” - №00027-2011-0002 (2)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.