Up

Открити процедури по ЗОП

2018-17 Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на хемодиализни апарати и Водоочистваща система за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД (2)

2018-15 Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2018-2020 г. (10)

2018-14 Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД (19)

2018-13 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД за срок от 12 месеца (9)

2018-11 „ Доставка на допълнителни медицински изделия и консумативи “ (11)

2018-10 Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД (21)

2018-07 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (8)

2018-03 Доставка на Видео ендоскопска система с висока резолюция за гастро и колоно скопии (10)

2018-02 Доставка чрез наем на пет броя апарати за хемодиализа, включително осигуряване на сервизното обслужване за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД (7)

2017-17 Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД (4)

2017-16 "Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“ (7)

2017-15 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик (4)

2017 -14 „Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“ (8)

2017-12 Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по Травматология и ортопедия : Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо (14)

2017-11 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (17)

2017 - 09 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г. ” (13)

2017 - 08 „Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти” (11)

2017 - 07 "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2017 – 2019 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна .................. (9)

2017 - 06 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 - 2018 г.“ (16)

2017-04 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (12)

2016 -22 „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (7)

2016 - 21 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (11)

2016 - 20 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК „ АД (10)

2016-19 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към на “МБАЛ Пазарджик” АД и обратно” (7)

2016-18 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД (7)

2016-17 „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (17)

2016-14 - договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2016-2018 г. (9)

2016 - 13 "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД“ (13)

2016 - 11 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г. (8)

2016 - 10 : “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2016-2018 г. (16)

2016-02:Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчкас предмет : “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (5)

2016 - 01 ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г. (14)

2015 - 23 „Доставка на медицинска апаратура: графичен аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба, изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и хематологичен анализатор (11)

2015 - 18 Договаряне без обявление с предмет : „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (4)

2015 - 15 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (23)

2015 - 12 „Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” (15)

2015 - 11 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2015-2017 г. (19)

2015 - 09 "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2015 – 2017 г. по наредба №11/21.11.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна ...... (16)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.