Up

Открити процедури по ЗОП

2018-13 Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД за срок от 12 месеца (4)

2018-11 „ Доставка на допълнителни медицински изделия и консумативи “ (3)

2018-10 Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД (14)

2018-07 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (8)

2018-03 Доставка на Видео ендоскопска система с висока резолюция за гастро и колоно скопии (10)

2018-02 Доставка чрез наем на пет броя апарати за хемодиализа, включително осигуряване на сервизното обслужване за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД (7)

2017-17 Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД (4)

2017-16 "Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“ (7)

2017-15 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик (4)

2017 -14 „Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“ (8)

2017-12 Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по Травматология и ортопедия : Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо (14)

2017-11 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (16)

2017 - 09 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г. ” (13)

2017 - 08 „Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти” (11)

2017 - 07 "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2017 – 2019 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна .................. (9)

2017 - 06 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 - 2018 г.“ (12)

2017-04 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (11)

2016 -22 „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (7)

2016 - 21 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (11)

2016 - 20 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК „ АД (10)

2016-19 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към на “МБАЛ Пазарджик” АД и обратно” (7)

2016-18 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД (7)

2016-17 „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (17)

2016-14 - договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2016-2018 г. (9)

2016 - 13 "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД“ (13)

2016 - 11 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г. (6)

2016 - 10 : “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2016-2018 г. (16)

2016-02:Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчкас предмет : “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (5)

2016 - 01 ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г. (11)

2015 - 23 „Доставка на медицинска апаратура: графичен аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба, изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и хематологичен анализатор (11)

2015 - 18 Договаряне без обявление с предмет : „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” (4)

2015 - 15 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (23)

2015 - 12 „Ежедневната доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” (15)

2015 - 11 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2015-2017 г. (19)

2015 - 09 "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2015 – 2017 г. по наредба №11/21.11.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна ...... (16)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.