Up

2016 - 21 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

21.11.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на концентрати  и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за  нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0013 и ID 758509

 

Образци (111.26 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.