Up

2017 -14 „Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“

02.10.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти на „МБАЛ Пазарджик” АД ” по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“

публикувана на 02.10.2017г. С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0008 и ID 807453

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=807453&newver=2

публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 387163 в брой S 189 от 03/10/2017.

 

Образци (124.69 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.