Up

2018-11 „ Доставка на допълнителни медицински изделия и консумативи “

25.04.2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на допълнителни медицински изделия и консумативи

публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 178541 в брой S 080 от 25/04/2018.

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2018-0005 и ID 843587, публикувано на 25.04.2018г.

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843587&mode=view

 

Образци (268.70 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.