Up

2018-22 „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД 2019 – 2021 г.”

27.12.2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД 2019 – 2021 г.”

публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2018/S 247-569243.

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2018-0014 и ID884832, публикувано на 27.12.2018г.

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=884832&mode=view

 

Образци (36.06 kB)
Доклад (1.02 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.