• Управление
  • Отдел „Счетоводство”
  • Отдел „Човешки ресурси и информационно административно обслужване”
  • Отдел” Договорни партньори и информационни системи”
  • Централна стерилизация
  • Стопански сектор

 Зам. директор "  Медицински  дейности"

dr-ilchev---zam

Д-р Георги Илчев

 


Главна мед. сестра

 

sestra-elenka

 
Еленка СтанчеваГл. счетоводител

maya-palasheva-gl-sestra1

 
Анета Чипарова

 

Началник ДПИС

 

Димитър Димитров

 

Началник отдел „Човешки ресурси“

 

Яна Кузева

 

 

„Обществени поръчки“

 

 

Владимир Томов

 

 

Главен инспектор превенция  ВБИ 

 

 

 Еленка Станчева

 

 

Началник стопански сектор

 

 

инж. Янчо Янчев


Длъжностно лице за защита на личните данни


Яна Кузева

 

Финансов контрольор

 

Петко Даскалов

 

Вътрешен одитор

 

Красимир Златков

 


АДМИНИСТРАЦИЯ

Счетоводство - Осъществява оперативна и контролна дейност по разходването на средствата, организира предварителен, текущ и последващ контрол.

Основните задачи на счетоводството са формулирани в нормативната уредба в страната, касаеща тези дейности, а именно: Закона за счетоводство; Международните и Национални счетоводни стандарти; ЗДДС; ЗКПО; Закона за здравното осигуряване и др.

Отдел "Човешки ресурси " - Определя технологията за отчитане на труда и изплащането на трудовите възнаграждения на персонала, съгласно утвърдената структура и действащото щатно разписание на болницата. Обезпечава правилното прилагане на нормативните документи по заплащане на труда и трудовите възнаграждения, работното време и условията на труд. Подготовка и организация на трудово-правните отношения на кадровия състав на болницата - трудови договори, допълнителни споразумения, актуализиране на длъжностни характеристики и др.

Отдел "Договорни партньори и информационни системи" (ДПИС) - Извършва събирането, обработката и съхраняването на информацията за цялостната дейност на болницата. Изготвя отчети, анализи и прогнози за нуждите на болничния мениджмънт.

Модерно оборудвана конферентна зала

1 062 066

Служба "Обществени поръчки"

Стопански сектор

  • Парова централа
  • Централна стерилизация
  • Техническа служба
  • Автопарк
  • Охрана
 
 
 
 
 
 
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКИ БЛОК
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.