СТРУКТУРА

Отделението по инфекциозни болести разполага с 18 легла.
В отделението са обособени:
1. общ сектор
2. сектор – хепатити
3. сектор – интензивни грижи

Секторите са отделени един от друг и болните са сепарирани по нозологични единици.
В сектора за интензивни грижи се лекуват пациенти в тежко състояние и секторът е оборудван с необходимата апаратура за реанимационни дейности.

ДЕЙНОСТ

Основна дейност е диагностика и лечение на инфекциозни заболявания, които не могат да се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат. Това включва:

  • диагностика и лечение на остри вирусни хепатити - А, В, С, Д, Е, EBV, CMV
  • диагностика и лечение на кърлежово-преносими заболявания - Марсилска треска, Лаймска болест, Анаплазмоза и др.
  • диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
  • диагностика и лечение на невроинфекции
  • диагностика и лечение на болести, протичащи с диариен синдром
  • капкови инфекции, протичащи тежко или с усложнения - грип, варицела, морбили и др.

Към отделението функционира кабинет, в който се извършва:

  • консултативни прегледи
  • функционира и като кабинет за противобясна ваксинация, и като кабинет за наблюдение на лица, ухапани от кърлеж, вкл. се снемат / изваждат / кърлежите.

В отделението работят 4-ма лекари, 2-ма от които със специалност по инфекциозни болести и двама специализанти.
За пациентите се грижат 7 специалисти по здравни грижи и 7 санитари.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ: д-р Мария Пишмишева – Пелева , д.м.
Старши ординатор – Д-р Милена Георгиева Карамишева, специалист по инфекциозни болести
Oрдинатори – Д-р Иван Костадинов Иванов,
Д-р Станислав Коцев

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: Станимира Георгиева Стоянова - магистър по” Управление здравни грижи”
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: Катя Радославова Генчина

Д-р ПИШМИШЕВА - Началник отделение

Pishmisheva-new

Д-р Мария Ангелова Пишмишева - Пелева, дм завършва МУ - Пловдив през 1989 г., магистър – лекар. В периода 1989 - 1992 г. работи като участъков терапевт, а от 1992 г. в Инфекциозно отделение – МБАЛ Пазарджик последователно като ординатор и старши лекар. От 2013 г. е началник на Инфекциозно отделение.
Д-р Пишмишева е с призната специалност по инфекциозни болести от 1997 г. Интересите и са в областта на кърлежово-векторни заболявания, хеморагични трески, хепатити.
Съавтор е на сборника "Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България” и е в авторския колектив на монографията: "Хеморагична треска с бъбречен синдром и Кримска-Конго хеморагична треска в България“
Д-р Пишмишева е автор на 30 статии и материали в български и чужди списания. Част е от авторския колектив на "Енциклопедия Пазарджик“.
Има участия в регионални, национални и международни научни форуми и сертификати за завършени курсове за следдипломна квалификация.
През 2019 г. защитава дисертация на тема "Клинико-епидемиологични аспекти на острата хепатит Е вирусна инфекция“.
GSM: 0887 4165 60

Д-р Милена Георгиева Карамишева – старши ординатор
Завършва МУ – Пловдив през 1998 год. – магистър – лекар. В периода 1999 – 2001 и 2002 – 2010 г. работи като педиатър в гр. Пловдив и гр. Панагюрище. В периода 2001 – 2002 работа като експерт към РЗОК – гр. Пазарджик. От 2010 г. работи като ординатор в инфекциозно отделение – МБАЛ – Пазарджик, а от 2018 г. – като старши ординатор. От 2017 г. е с призната специалност по инфекциозни болести. Има интереси в областта на трансмисивните инфекции, болести с диариен синдром. Съавтор е на 4 публикации в български научни списания, има участия в национални и международни научни форума, има сертификати за завършени курсове за следдипломна квалификация.

Д-р Иван Костадинов Иванов – ординатор
Завършва МУ – Пловдив през 1996 г. магистър – лекар. В периода 1996 – 2006 работи последователно като ординатор и началник на Център по спешна медицинска помощ гр. Пазарджик. Съавтор е на 4 публикации в български научни списания, има учеастия н национални научни форуми и сертификати за завършени курсове за следипломна квалификация.

Д-р Станислав Василев Коцев – ординатор
Завършва МФ на СУ "Климент Охридски“ през 2017 г. магистър – лекар. От октомври 2017 г. до април 2018 г. работи в Клиника по инфекциозни болести на ВМА – МБАЛ София. През април 2018 г. е назначен като ординатор в Инфекциозно отделение – МБАЛ-Пазарджик. Има интереси в областта на хепатити, невроинфекции, векторно-преносими инфекции, терапия на инфекциозните болести. Автор на статии в български списания. Има участия в национални и международни научни форуми и сертификати за обучение по различни теми. Участва в международни изследвания върху инфекциозни заболявания.

Ст. медицинска сестра Станимира Георгиева Стоянова
Завършва ПМИ – гр. Пловдив през 1995 г. – специалност "медицинска сестра- общ профил“. През 2002 г. получава степен "бакалавър“ по Социални дейности, а през 2010 г. – степен „ магистър „ по "Управление на здравните грижи.“ От 1995 – 2007 г. работи като медицинска сестра в Инфекциозно отделение – МБАЛ – Пазарджик, 2007 – 2011 г. – като главна медицинска сестра – МБАЛ "Здраве“ и от 2011 г. – в инфекциозно отделение – МБАЛ – Пазарджик. От 2013 г. е старша медицинска сестра.

Има сертификати от проведени курсове за обучение по различни теми, участия в национални конференции и 3 публикации в наши списания.

КОНТАКТИ: гр. Пазарджик, ул. "Болнична" 15 - Инфекциозно отделение
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 034/ 408 739 – Инфекциозно отделение
GSM: 0882 805 672
GSM: 0882 805 631

 

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.