„МБАЛ-ПАЗАРДЖИК”АД

 

На основание Правила за отдаване под наем на дълготрайни материални активи на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пазарджик” АД, приети с Решение на Съвета на директорите на „МБАЛ-Пазарджик”АД, Решение на СВ от 27.08.2018 г., взето с Протокол № 18 и  Заповед № 508/18.09.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ-Пазарджик”АД

                        

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имоти и части от имоти собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пазарджик” АД, находящи се в гр. Пазарджик, ул. ”Болнична“ № 15, описани в Заповед № 508/18.09.2018 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Пазарджик” АД .

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от имоти – собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение-Пазарджик” АД ще бъде изложен в сградата на Управлението на лечебното заведение - на таблото до входа, както и на интернет адрес: http:// www.mbal-pz.com.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по оценка на лицензиран оценител, посочена в Заповед № 508/18.09.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Пазарджик”АД
Срок за отдаване под наем – 3 години
Предназначение на имотите – посочено в Заповед № 508/18.09.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ-Пазарджик”АД

Търгът ще се проведе на 16.10.2018 г. от 09,00 часа в административната сграда на „МБАЛ-Пазарджик“ АД – „Заседателна зала” – етаж 2.
До участие в търга за обекти № 1 до № 14 вкл. от Заповед № 508/18.09.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ-Пазарджик” АД, се допускат посочените и отговорящи на изискванията в описаната заповед, част от тръжната документация.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в  периода от 10,00 до 14,00 часа от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г. на място след заявка към началник Стопански сектор.

Депозитната вноска е определена в Заповед № 508/18.09.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ-Пазарджик”АД, част от тръжната документация.
Тръжната документация е публикувана на сайта на „МБАЛ-Пазарджик” АД- http:// www.mbal-pz.com и всеки участник/заинтересовано лице да има неограничен достъп до нея.
В случай, че участник /заинтересовано лице желае тръжната документация да му бъде предоставена на хартиен носител, следва да заплати цената в размер на 20 лева без включен ДДС. Плащането може да се извърши в Регистратурата на „МБАЛ-Пазарджик”АД, находяща се до входа на Спешно отделение или по банков път по сметка: BG40 CECB 9790 10A2 3181 00, CECBBGSF, ЦКБ АД - клон Пазарджик. Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от датата на публикуване на обява за търга във вестник Монитор, в периода от 08,00 часа до 15,30 часа в сградата на „МБАЛ-Пазарджик” АД, Управление, гр. Пазарджик, ул. ”Болнична” № 15, ет. 1, кабинет № 4 (Деловодство), срещу представяне на документ за платена цена на документацията. Краен срок за закупуване на тръжна документация /не е задължително условие за участие в търга, същата може да бъде закупена по желание на участник/- 12.10.2018г. до 16,00 часа.

Краен срок за подаване на заявленията за участие - 15.10.2018 г., до 16,00 часа в деловодството на ”МБАЛ-Пазарджик” АД, Управление /Деканат/, ет. 1, гр. Пазарджик, ул. ”Болнична” № 15.


За справки: тел: 034/408-602

 

Тръжна документация

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОРТОПЕДО - ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.