УТВЪРДИЛ:   /П/

 

Д-Р В. ВЪЛЧЕВ

 

Изпълнителен директор

на „МБАЛ-Пазарджик” АД

/в сила от 01.07.2019 г./

 

Ц Е Н О Р А З П И С

 

на

 

видовете дейности и услуги осъществявани от „МБАЛ-Пазарджик” АД

 

Прегледи и консултации извършвани на пациенти в "МБАЛ -Пазарджик" АД

ЦЕНА     /в BGN/

Консултативен преглед от :

Началник отделение

30,00

Ординатор със специалност

25,00

Ординатор без специалност

20,00

Снемане на пълен анестезиологичен статус преди оперативна интервенция

25,00

Забележка: За преглед се счита и разчитането на рентгенови снимки, КТ, ехограф, биопсични материали, намазки, издаване на рецепта и др.

Цените са като горните

Прегледи и консултации извършвани на пациенти хоспитализирани в други лечебни заведения

Планова консултация без извършване на лечебни действия /манипулации , операция /

50,00

Спешна консултация без извършване на лечебни действия /манипулации , операция /

65,00

Консултация с извършване на лечебно действие/манипулации, операция/ за решаване на диагностично – лечебен проблем

25% от цената на КП, по която е приет пациента

Забележка: Транспортът на специалиста - консултант е за сметка на лечебното заведение искащо консултацията и не се включва в обявената цена на услугата

Апаратни изследвания

Електромиография

30,00

Електроенцефалография

30,00

Доплерсонография на глава

25,00

Абдоминална ехография

25,00

Ехография на млечна жлеза

25,00

Ехография на щитовидна жлеза

25,00

Езофагоскопия

30,00

Ларингоскопия директна

28,00

Фиброгастроскопия

50,00

Фиброгастроскопия с биопсия

70,00

Фиброколоноскопия

50,00

Фиброколоноскопия с биопсия

70,00

Ректоскопия

30,00

Ректоскопия с биопсия

50,00

Бронхоскопия

50,00

Бронхоскопия с биопсия

70,00

Бронхоскопия с лаваж

70,00

Уретероцистоскопия

50,00

Ултразвуково изследване на бременни

20,00

Трансфонтанелна ехография

25,00

Колпоскопия с прицелна биопсия

25,00

Аудиометрия

20,00

Авторефрактометрия

20,00

Офталмоскопия

20,00

Биомикроскопия на преден очен сегмент

20,00

Флуорисцентна ангиография на съдовете на окото

50,00

Функционално изследване на дишането

15,00

Електрокоагулация на кожни образования /КВО/

15,00  /на образование/

Бърза биохимична идентификация и антибиограма с апарат Merlin / Микробиологична лаборатория /

50,00.

Ехокардиография

30,00

Холтермониториране

25,00

ЕКГ-3 канално

7,00

ЕКГ-12 канално

10,00

Велоергометрия

25,00

Озонотерапия

30,00  /на процедура/

Густометрия

25,00

Олфактометрия

25,00

Измерване на кръвно налягане с манометър /брахиалис/

2,00

Рентгенови изследвания

Рентгенография на челюсти

10,00

Рентгенография на лицеви кости

10,00

Рентгенография на околоносни синуси

10,00

Рентгенография на череп

15,00

Рентгеноскопия на бял дроб

10,00

Рентгенография на бял дроб

15,00

Рентгенография на ребра

10,00

Рентгенография на стернум

10,00

Рентгенография на раменна става

10,00

Рентгенография на ключица

10,00

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

10,00

Рентгенография на скапула

10,00

Рентгенография на стерноклавикуларна става

10,00

Рентгенография на хумерус

10,00

Рентгенография на лакетна става

10,00

Рентгенография на антебрахиум

10,00

Рентгенография на гривнена става

10,00

Рентгенография на длан и пръсти

10,00

Рентгенография на тазобедрена става

15,00

Рентгенография на бедрена кост

15,00

Рентгенография на колянна става

10,00

Рентгенография на подбедрица

10,00

Рентгенография на глезенна става

10,00

Рентгенография на стъпало и пръсти

10,00

Рентгенография на сакроилиачна става

15,00

Рентгенография на гръбначни прешлени

15,00

Обзорна графия на корем

15,00

Обзорна графия на сърце и медиастинум

15,00

Рентгенография на таз

15,00

Обзорна рентгенография на ПОС

15,00

Томография на гръден кош и бял дроб

25,00

Рентгеново изследване на хранопровод и стомах

30,00

Компютърна аксиална или спирална томография

80,00

Рентгеново изследване на тънки черва

30,00

Иригография

35,00

Венозна урография

50,00

Мамография на едната млечна жлеза

20,00

Хистеросалпингография

30,00

Забележка: В цената на контрастните рентгенови изследвания не влиза стойността на контраста, който се закупува от пациента

Кожни проби

Кожна проба за алергия към анестетик, антибиотик

10,00

Кожно тестуване за алергия /алергени/

20,00

Клинична лаборатория

Вземане на кръв

2,00

Отделяне на серум

4,00

Кръвна захар

2,00

Кръвно-захарен профил

7,00

Общ белтък

2,00

Албумин

2,00

Креатинин

2,00

Креатинин - урина

2,00

Урея

2,00

Пикочна киселина

2,00

АСАТ

2,00

АЛАТ

2,00

Билирубин-общ

2,00

Билирубин-директен

2,00

АФ

2,00

ГГТ

2,00

LDH

2,00

HBDH

2,00

Креатинкиназа /СК /

5,00

Креатинкиназа МВ / СК- МВ /

5,00

Амилаза

2,00

Амилаза - урина

2,00

Холестерол общ

2,00

Триглицериди

4,00

HDL-холестерол

2,00

LDL-холестерол

2,00

Серумна холинестераза

7,00

Желязо

4,00

ЖСК

4,00

Натрий

3,00

Калий

3,00

Калций

3,00

Магнезий

4,00

Йонизиран калций

4,00

Натрий (Na) и Калий (K)

3,00

Na+K+Cl

7,00

Имунофенотипизиране на левкоцити

5,00

Хлориди

3,00

Фосфати

3,00

Кръвно газов анализ / АКР, КАС /

10,00

С – реактивен протеин

5,00

D-dimer

10,00

Тропонин

10,00

Феритин

20,00

Гликиран хемоглобин

15,00

ДКК

3,00

СУЕ

3,00

ПКК

7,00

Микроскопско изследване на морфология на еритроцити

3,00

Диференциално броене на левкоцити - микроскопски

3,00

Фибриноген

4,00

Време на кървене

3,00

Време на съсирване

3,00

АРТТ

4,00

INR

4,00

Протромбиново време

4,00

Ретикулоцити - броене

4,00

Урина - химично изследване

3,00

Урина - седимент

3,00

Урина – химично изследване + седимент

5,00

Урина - микроалбуминурия

12,00

Окултни кръвоизливи

5,00

Белтък на Бен Джонс

10,00

ОГТТ /орален глюкозо толерантен тест/

8,00

Дестилирана вода

1,50  /на литър/

AFP (Алфа фето протеин)

20,00

CEA

20,00

CA 19-9

20,00

Vit B12

20,00

L-HCG (ЧХГ)

20,00

Феритин

20,00

СА 15-3

20,00

Фолиева к-ка (фолат)

20,00

Вземане на кръв и/или урина за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта на водачи на МПС/ППС и/или употребата от тях на наркотични вещества или техни аналози.

40.00

Клинична микробиология и вирусология

Вземане на намазка за микробиологично изследване

5,00

Оцветяване на препарати

3,00

Антибиограма

7,00

Фекална маса и ректален секрет

10,00

Урокултура

8,00

Материал от генитална система

10,00

Хемокултура

7,00

Ранев материал и гной

10,00

Гърлен секрет

10,00

Назален секрет

10,00

Очен секрет

7,00

Уретрален секрет

10,00

Простатен секрет

10,00

Ушен секрет

10,00

Кожен секрет

10,00

Храчка за микробиологично изследване

10,00

Васерман

10,00

Waaler Rose/RF

10,00

Хламидии

10,00

АСТ /AST/

10,00

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

10,00

Стерилна урина трикратно

25,00

Chlamodia (сух тест)

15,00

Хеликобактер пилори антиген - в изпражнения

25,00

Лохиален секрет

10,00

Пунктати и аспирати за микробиологично изследване

7,00

Качествено доказване на хепатит В вирусни антигени /HBsAg / и антитела /IgM-anti-HBc, Anti-HBc, Anti-HBs/ по ELISA

по 20,00

Качествено доказване на хепатит С вирусни антитела по ELISA

20,00

Качествено доказване на хепатит В вирусни антигени /HBsAg/ и или антитела Anti-HBе по ELISA

20,00

Качествено определяне на антитела за хепатит А по ELISA

20,00

Изследване за СПИН

20,00

Доказване антитела за грипни и парагрипни вируси по ELISA

по 20,00

Доказване на респираторно – синцитиален вирус по ELISA

20,00

Доказване на аденовирус /IgM/   по ELISA

20,00

Доказване на микоплазма пневмоние /IgM/ по ELISA

20,00

Доказване за ротавирус и аденовирус във фекална проба

20,00

Изследване за гонорея

20,00

Изследване за гъбички /културелно/

20,00

Трансфузионна хематология

Изследване за антиеритроцитни антитела

32,00

Изследване на кръвна група с подгрупа

10,00

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

29,00

Консервирана кръв

90,00/литър

Консервирана кръв платена

180,00/литър

Еритроцитен концентрат

90,00/литър

Прясно замразена плазма

90,00/литър

Тромбоцитен концентрат

10,00/1 единица

Обща и клинична патология

Хистологично изследване на биопсични материали

 30,00 /на блокче/

Гефрир

50,00

Изследване на аутопсионни материали

      20,00  /на блокче/

Цитонамазка от женски полови органи

10,00

Съхраняване труп на починал в хладилна камера

20,00/дневно /без ДДС/

Консултации по готови хистологични препарати /изработени извън болницата /

25,00

Аутопсия на труп

140,00

Съдебна медицина

Освидетелсвуване по желание /съдебно-медицински удостоверения /

30,00

Препис

5,00

ОТО

Превръзка

10,00

Превръзка с дренаж

15,00

Превръзка по ДЕЗО

10,00

Гипс циркулярен /малък/- поставяне

30,00

Гипс циркулярен /голям/- поставяне

40,00

Поясно – крачолен гипс - поставяне

50,00

Сваляне на гипс

10,00

Диагностична и терапевтична пункция на стави и околоставно пространство

30,00

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

100,00

Вагинотомия

20,00

Обработка на малка рана без шев

20,00

Обработка на малка рана с шев

40,00

Обработка на голяма рана с шев

50,00

Сваляне на конци от оперативна рана

15,00

Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка

50,00

Пункция на хематом

20,00

АГО

Аборт по желание

60,00

Аборт по желание с пълна анестезия

120,00

Поставяне на вагинална спирала /песар /

20,00

Сваляне на вагинална спирала /песар /

20,00

Инцизия на Бартолинов абсцес

50,00

Сваляне на конци от оперативна рана

15,00

Превръзка

10,00

Фетална морфология-4D ехография

40,00

Доплерехография

30,00

Ехографски ранен скрининг на бременни

30,00

NST

10,00

Офталмология

Поставяне на капки в очите

3,00

Туширане на миглени ръбове

10,00

Изследване на вътреочно налягане

20,00

Изследване на очни дъна

20,00

Отстраняване на чуждо тяло от око /не влиза прегледа от специалист, който се заплаща отделно/

15,00

Шев на кожа и подкожие в областта на главата и клепачите

50,00

Превръзка

10,00

Сваляне на конци от оперативна рана

15,00

Субконюктивна инжекция

5,00

Промивка на слъзни пътища

10,00

Парабулбарна и ретробулбарна инжекция

10,00

Изписване на очила /не влиза прегледа от специалист, който се заплаща отделно/

5,00

   

Изследване на цветно зрение с цветни таблици

5,00

Анестезиология и реанимация

Блокада на отделни нерви и сплитове

25,00

Епидурална и спинална анестезия

50,00

Венозна анестезия

50,00

Инхалационна анестезия

100,00

Вземане на венозна кръв

2,00

Вземане на артериална кръв

15,00

Венозна инжекция

8,00

Мускулна и подкожна инжекция

5,00

Венозна инфузия на медикаменти и разтвори

10,00

Поставяне на абокат

10,00

Поставяне на централен венозен катетър

50,00

Поставяне на ларингеална тръба /интубация /

20,00

Урология

Катетеризация на мъж

15,00

Катетеризация на жена

10,00

Фимоза-дилатация и мануална аблация на препуциум

20,00

Инцизия на флегмон

20,00

Инцизия на скротален абсцес

40,00

Инстилация на лекарство в пикочен мехур

20,00

Пункция на хидроцеле и сперматоцеле

40,00

Смяна на нефростомен катетър

40,00

Смяна на цистостомен катетър

40,00

Поставяне и смяна на цистофикс

50,00

Отстраняване на чуждо тяло от уретра

30,00

Електрокоагулация на тумор /полип/

80,00

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

20,00

Уретротомия при стриктура

25,00

Вземане биопсичен материал от уретра

20,00

Биопсия на простата

50,00

Превръзка

10,00

Превръзка с дренаж

15,00

УНГ

Индиректна ларингоскопия

10,00

Пункция и аспирация на максиларен синус

50,00

Носна тампонада предна

20,00

Носна тампонада задна

20,00

Поставяне на лекарства във външен слухов проход

5,00

Биопсия от устна кухина

20,00

Вземане на биопсичен материал от нос

20,00

Вземане на биопсичен материал от хипофарингс и ларингс

30,00

Директна синусоскопия

20,00

Изследване на слуха с камертон

10,00

Аудиометрия

20,00

Промивка на ухо /отстраняване на церумен/

10,00

Парацентеза

20,00

Превръзка

10,00

Процедури и манипулации от областта на хирургията

Пункция на Дъгласово пространство

50,00

Лумбална пункция

50,00

Стернална пункция

50,00

Коремна пункция

50,00

Плеврална пункция

50,00

Пункция на хематом

20,00

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза

50,00

Вземане на биопсия от гърда

50,00

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

50,00

Хирургична обработка на рана без шев-залепване

20,00

Хирургична обработка на рана с шев

40,00

Ексцизионна обработка на рани

20,00

Вторичен шев при гранулираща рана

15,00

Сваляне на конци от оперативна рана

15,00

Инцизия на повърхностно разположени процеси в меките тъкани

20,00

Ексцизия на повърхностно разположени процеси в меките тъкани –доброкачествени тумори

50,00

Диагностична пункция на процеси в меките тъкани

15,00

Отстраняване на нокът, нокътно легло, нокътна гънка

50,00

Инцизия на подкожен панарициум или паронихия

20,00

Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж, тампонада

20,00

Диагностика и обработка на фистули

20,00

Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани

20,00

Инцизия на гръдна жлеза

50,00

Репозиция на хемороиди

20,00

Мануално изследване на ректум

10,00

Мануално отстраняване на фекални маси

20,00

Поставяне на назогастрична сонда

20,00

Очистителна клизма

15,00

Ректална тампонада

15,00

Компресивна превръзка

10,00

Превръзка с дренаж

15,00

Прилагане на тетаничен анатоксин

5,00

Инфекциозни болести

Отстраняване на кърлеж

15,00

Противобясна ваксина – еднократен прием

3,00

Курс противобясна ваксина

20,00

Физиотерапия

Постизометрична релаксация

10,00

ММТ

10,00

Измервания /ъглометрия, сантиметрия/

5,00

Инхалация – на процедура

5,00

Обща укрепваща гимнастика – на процедура

4,00

Аналитична гимнастика – на процедура

7,00

ЛФК със специализирани методи – на процедура

8,00

Масаж – на процедура

12,00

Частичен масаж – на две и повече полета

15,00

Масаж /специализирани техники, акупресура, зонотерапия, рефлекторен масаж /

12,00

Апаратен масаж

7,00

Криотерапия

5,00

НИМП на поле, УВЧ, МВТ - радар

5,00

ДД, СМТ, ИТ, Електрофореза

6,00

Електростимулации – периферен нерв

10,00

Електростимулация на повече от един нерв

12,00

Електростимулация при системни заболявания

12,00

Електростимулация - неденервирана мускулатура

8,00

Електростимулация на над 5 полета

15,00

Процедури с токове на Д,АРСОНВАЛ

7,00

Ултразвук на поле

6,00

Ултразвук на става, гръбначен стълб

6,00

Ултразвук на гласни връзки

5,00

Ултразвук на повече полета – на всяко поле по

3,00

Облъчване със солукс, общи и еритемни УВО и др.

5,00

Снемане и отчитане на биодоза

4,00

Подводен масаж /тангентор/

15,00

Парафинолечение

4,00

Диализни процедури на пациенти в хоспитализирани в други лечебни заведения

Хемодиализа

180,00   /за 1 процедура/

Перитонеална диализа с апарат

130,00   /за 1 процедура/

Перитонеална диализа без апарат

100,00  /за 1 процедура/

Поставяне на катетър за диализа

50,00

Труд диализен екип /работен ден/

   180,00    /за 1 процедура/

Труд диализен екип /почивен ден/

210,00    /за 1 процедура/

Труд диализен екип /национален празник/

270,00                   /за 1 процедура/

Забележка: транспорта на пациентите нуждаещи се от диализно лечение или апаратурата и диализния екип е за сметка на възлагащото лечебно заведение.

Други

Оценка състоянието на пациент и вземането на биологична проба (кръв) за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

40,00

ВИП-стая в АГ отделение /не включва лечението/

30,00   /дневно - с ДДС/

ВИП-стая №3 в АГ отделение /не включва лечението/

50,00   /еднократно - с ДДС/

ВИП – стая в отделение по хирургия /не включва лечението /

30,00   /дневно - с ДДС/

Обратно осмотична вода /отделение Хемодиализа/

1.50   /на литър/

Киршнерова игла

7,36

Заплащане за медицинско изделие и/или консуматив

Заплаща се по доставна цена за тези, които не се поемат от НЗОК или се доплаща разликата в случай, че НЗОК заплаща определена сума за вложеното изделие.

Транспорт със санитарен автомобил/линейка – за 1 км.

1.20

/с ДДС/

Транспорт със санитарен автомобил/линейка в рамките на община Пазарджик – цената за км. + цената за транспорт в рамките на града.

км.*1.20 + 15,00

Транспорт със санитарен автомобил/линейка в рамките на града

15.00

/с ДДС/

Придружител при транспорт – мед. сестра

25,00

Придружител при транспорт – лекар

50,00

Паркинг

Престой до 1 час

2,00

/с ДДС/

Всеки следващи 30 мин.

1,00

/с ДДС/

Дневен престой /24 часа/

10,00

/с ДДС/

Седмичен престой /7 дни/

50,00

/с ДДС/

Месечна абонаментна карта – лек автомобил

50,00

/с ДДС/

Месечна абонаментна карта – микробус

80,00

/с ДДС/

Месечна абонаментна карта – товарен автомобил

100,00

/с ДДС/

Глоба за загубен билет/карта

22,00

/с ДДС/

Стерилизация - контейнери

малък контейнер

6,00     /с ДДС/

среден контейнер

12,00     /с ДДС/

голям контейнер

24,00     /с ДДС/

Стерилизация – пакети с фолио /с ДДС/

10/15

1,20

10/20

1,40

10/30

1,60

10/40

1,80

10/50

2,00

10/60

2,20

10/80

2,40

10/100

2,60

10/120

2,80

10/130

3,00

15/15

2,30

15/20

2,60

15/30

2,90

15/40

3,20

15/50

3,50

20/15

3,20

20/20

3,60

20/30

4,00

20/40

4,40

20/50

4,80

25/15

4,30

25/20

4,80

25/30

5,30

25/40

5,80

25/50

6,30

25/60

6,80

30/50

8,10

Придружител по желание на болен лежащ в „МБАЛ-Пазарджик” АД – без ползване на легло

5,00   /дневно - без ДДС/

Придружител по желание на болен лежащ в „МБАЛ-Пазарджик” АД – с   ползване на легло

20,00   /дневно - без ДДС/

Забележка: От таксата за придружител се освобождава придружител на инвалидизирани пациенти с признато от ТЕЛК /НЕЛК право на придружител, както и на инвалидизирани пациенти с двигателни увреждания. От таксата за придружител са освободени: придружител на дете до 1 месец, майки кърмачки на деца до 1 год. и придружител на дете с хронично заболяване. Ползването на легло от придружител е възможно при наличие на свободни легла в стационара

При желание индивидуален сестрински пост /12 часа/

30,00

При желание индивидуален санитарски пост /12 часа/

20,00

Лечение на преведен пациент: Пациенти се превеждат в „МБАЛ-Пазарджик АД, само след задължителна консултация със специалист от съответното отделение и знанието на директора на болницата или упълномощено от него лице! Цената на услугата се формира като сума от стойността на леглоден и вложените медикаменти и консумативи по разходен лист.

*Забележка: Не се отнася за пациенти приведени по КП

Брой леглодни + разходи в лева по разходен лист

Леглоден /в отделение без ОАИЛ /

50,00

Леглоден в ОАИЛ

150,00

Забележка: Горепосочената цена на леглоден не включва операции, скъпоструващи изследвания и лечение със скъпоструващи медикаменти и консумативи. Горепосочената цена включва само хотелска част, храна и обслужване от среден и младши медицински персонал.

Копие на документ - едностранно/двустранно

0,30/0,50

/на страница/

Официално копие на епикриза или други документи предадени в архив

2,00                           /на страница/

Пълно копие от История на заболяването

20,00 /с ДДС/

Удостоверяване на подписите на родители при припознаване на новородено дете

5,00

Копие от образни изследвания на електронен носител (диск)

10,00

Лечение на здравнонеосигурени пациенти и чужди граждани, за които не се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност и РБългария не е страна по международен договор.

№ на КП

Наименование на клиничната пътека

Цена (в лв.)

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

400,00

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без диагностични процедури с код 75.1; 75.33 и 75.35)

800,00

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

150,00

4

Преждевременно прекъсване на бременността

 

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

170,00

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

280,00

5

Раждане

850,00

6

Грижи за здраво новородено дете

264,00

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

960,00

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1440,00

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

1080,00

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1 560,00

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4320,00

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2400,00

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

4160,00

15

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

 

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото (за лечение на новородени над 1200 гр.)

4290,00

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

7670,00

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение (над 18 години)

385,00

17

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

 

17.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години.

750,00

18

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

 

18.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години.

1 320,00

20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания (над 18 години)

 

20.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години.

3318,00

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове (над 18 години)

370,00

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

900,00

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

3 430,00

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2 750,00

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

4 540,00

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

572,00

30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

 

30.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

1 300,00

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

 

31.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18 години

4 950,00

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

 

32.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години.

462,00

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения (над 18 години)

479,00

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (над 18 години)

770,00

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (над 18 години)

2 860,00

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

605,00

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

638,00

40

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

 

40.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

605,00

40.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

780,00

41

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

 

41 .1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

440,00

41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

600,00

42

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

 

42.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

858,00

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията (само за кодове на процедури 31.93 и 98.15)

880,00

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

715,00

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

1 540,00

47.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

1540,00

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

840,00

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

684,00

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

 

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

730,00

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

 

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза (над 18 години)

2 300,00

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив)

 

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

1 150,00

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

 

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

1 200,00

54

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

 

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

7 000,00

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

 

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години.

500,00

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити (без лечение на пациенти на възраст до 28 ден от раждането)

 

57.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години.

2 000,00

57.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години.

2 400,00

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък (над 18 години)

480,00

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза (над 18 години)

650,00

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

 

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

400,00

62.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

480,00

63

Лечение на епилептичен статус

 

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години.

600,00

63.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години.

720,00

64

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

 

64.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

500,00

65

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация (над 18 години)

 

65.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

6 000,00

66

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

 

66.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

8 000,00

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

231,00

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

 

68.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години

400,00

68.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години

480,00

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт (над 18 години)

 

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години.

600,00

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

 

70.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години - без код 88.74

1400,00

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

 

71.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години - без код 88.74

400,00

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

 

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години

600,00

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума (над 18 години)

 

73.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години

1 700,00

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

 

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години

920,00

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) (над 18 години)

 

75.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години

1 300,00

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

 

76.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години

700,00

78

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

 

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

660,00

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

 

79.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

341,00

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

550,00

87

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

 

87.1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

900,00

87.2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

1 260,00

88

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

 

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

400,00

88.2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

480,00

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

770,00

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

500,00

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

550,00

95

Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем

400,00

96

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

434,00

97

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

250,00

98

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

744,00

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

624,00

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е (без код В15.0 и без лечение на пациенти на възраст до 28-я ден)

1320,00

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D (без кодове В16.0 и В16.2 и без лечение на пациенти на възраст до 28-я ден)

1532,00

102

Диагностика и лечение на паразитози

548,00

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции (без кодове А35; А82.0 и А82.1)

448,00

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

600,00

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1 200,00

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

 

106.1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

550,00

106.2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

660,00

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

825,00

108

Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

2 200,00

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

300,00

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

 

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

200,00

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

400,00

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 200,00

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2 500,00

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

300,00

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

410,00

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

273,00

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

249,00

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 500,00

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650,00

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

450,00

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

 

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

150,00

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

180,00

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1 000,00

143

Трансуретрална простатектомия

1 100,00

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1 100,00

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

774,00

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2 500,00

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

600,00

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2 600,00

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 160,00

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

612,00

151

Реконструктивни операции в урологията

1 000,00

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

520,00

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1 000,00

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2 300,00

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

950,00

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти от 9 до 18 годишна възраст)

550,00

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

700,00

160

Нерадикално отстраняване на матката

1 100,00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

1 100,00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

770,00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (без код 71.71 при пациенти под 9 годишна възраст)

330,00

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената (без код 70.79 при пациенти под 9 годишна възраст)

806,00

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

460,00

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

650,00

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1 500,00

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6 800,00

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 800,00

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години (само при спешни, животозастрашаващи травматични състояния)

4 650,00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 780,00

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години (само при спешни, животозастрашаващи травматични състояния)

2 670,00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 600,00

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години (в условия на спешност)

3 975,00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 100,00

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години (в условия на спешност)

1 725,00

179

Оперативни процедури върху апендикс (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

650,00

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома (за пациенти над 18 годишна възраст)

650,00

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

500,00

182

Оперативни процедури при хернии (за пациенти над 18 години)

650,00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

700,00

184

Конвенционална холецистектомия (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

1 150,00

185

Лапароскопска холецистектомия (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

950,00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

2 300,00

187

Оперативни процедури върху черен дроб (в условия на спешност за код 50.61)

3 350,00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

1 450,00

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност (в условия на спешност за код 52.22)

4 950,00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

1 820,00

191

„Оперативни процедури върху далака“

 

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 000,00

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (за кодове на процедури 41.43 и 41.5 в условия на спешност)

1 500,00

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за лечение на пациенти под 18 години)

1 200,00

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 (без процедури с код 92.21 и 92.29 за пациенти над 18 години и в условия на спешност за лечение на пациенти под 18 години)

1 300,00

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия (за лечение на пациенти над 9 годишна възраст)

300,00

195

Оперативно лечение при остър перитонит (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

2 200,00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

1 500,00

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания (за пациенти над 18 години и в условия на спешност за пациенти под 18 годишна възраст)

750,00

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

 

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания (за пациенти над 18 години)

550,00

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания (за пациенти над 18 години)

305,00

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния (за пациенти над 18 години)

800,00

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

3 400,00

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1 330,00

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 300,00

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

400,00

209

Хирургично лечение при травма на главата (за лечение на пациенти над 18 години в Хирургично отделение и в цялост в отделението по неврохирургия)

1 052,00

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (в цялост за отделението по неврохирургия и за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29 за отделението по ортопедия и травматология)

800,00

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност

2 450,00

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

1 819,00

216

Спешни състояния в гръдната хирургия (само по спешност за лечение на пациенти под 18 години)

550,00

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник (в условия на спешност за процедури с кодове 78.59, 79.25, 79.29, 79.35, 79.36, 79.55, 79.86, 79.87, 81.40, 81.42, 81.43)

2 050,00

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 257,00

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910,00

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност (в условия на спешност за процедури с кодове 77.1, 77.13, 77.22, 77.23, 77.32, 77.33, 79.31, 79.51, 79.81, 79.82, 79.83, 80.81, 80.82, 80.83, 81.23, 81.24, 81.25, 81.71, 81.73, 81.74, 81.82, 82.35, 83.63, 83.87, 83.88, 84.04, 84.05, 84.06, 84.07, 84.3)

1 000,00

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

460,00

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1 000,00

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност (за процедури с кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63)

705,00

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863,00

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

500,00

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

300,00

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

500,00

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) (без лечение на деца до 5 годишна възраст)

500,00

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

 

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години

570,00

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

50,00

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции ** (за лица над 18 години)

50,00

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

80,00

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

100,00

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

40,00

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

40,00

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

60,00

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

400,00

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

482,00

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

330,00

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции (за лица над 18 години)

482,00

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330,00

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

120,00

 

Амбулаторни процедури

Наименование

Цена /в лв./

     

1

Хрониохемодиализа

144,00

2

Перитонеална диализа с апарат

130,00

3

Перитонеална диализа без апарат

93,00

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

182,00

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91,00

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

266,00

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

32,00

17

Диагностика и лечение на еритродермии

26,00

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

250,00

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380,00

20

Хирургично лечение на глаукома

390,00

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150,00

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

193,00

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256,00

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144,00

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58,00

26

Амбулаторни хирургични процедури

90,00

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25,00

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100,00

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12,00

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт (за лечение на пациенти над 18 години)

120,00

38.1

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

22,00

39

Амбулатарно лечение и контрол на гноен хидраденит

150,00

Заплащане на проведеното стационарно лечение при пациенти, които в хода му, отказват то да продължи в „МБАЛ-Пазарджик” АД и по собствено желание напускат и търсят друго лечебно заведение

Цената се определя като стойността на КП /по ценоразписа на болницата/ се разделя на минималния болничен престой установен в тази КП и резултата се умножава по пролежаните от пациента дни.

Цени за избор на лекуващ лекар

Извършване на лапароскопска холецистектомия

350,00

Извършване на оперативно раждане чрез Цезарово сечение.

350,00

Консултация с посочен/избран от пациента и/или близките на пациента, специалист с научна степен от Университетско лечебно заведение.

500,00

Забележка: Избор на лекар/екип е изразяване на предпочитание от пациента конкретна манипулация, интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес да му бъде предоставена/осъществена от определен лекар/екип на болницата.

 

Забележка :

 

1. Цените на медицинските услуги в ценоразписа на болницата се отнасят за лица, които нямат здравни осигуровки по смисъла на Закона за здравното осигуряване и попадат в условията на чл. 52 на същия. При лечението на неосигурените пациенти се спазват алгоритмите и престоя по Клинична пътека, така както НЗОК го изисква по договор за лечение на здравноосигурените лица. Когато пациента не желае да спази задължителния минимален престой по Клинична пътека и с напускането си създаде пречка за заплащане на лечението му от страна на НЗОК, то цената се определя, като стойността на цялостното лечение по ценоразписа се раздели на задължителния престой в дни и полученият резултат се умножи по пролежаните от пациента дни.

 

При преждевременно прекратяване на престоя в лечебното заведение по желание на пациента въпреки становището на лекарите за необходимостта от продължаване на лечението, пациента /родител/, настойник или попечител задължително попълва бланка Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране

 

2. Чужденците, които пребивават краткосрочно в РБългария, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по законовия ред заплащат оказаната им медицинска помощ по ценоразписа, освен ако за тях е в сила международен договор по който РБългария е страна .

 

3. Цените се отнасят така също за фирми, здравни заведения, застрахователни компании и други учреждения нуждаещи се от здравните услуги, които болницата предлага и извършва .

 

4. Пациентите заплащат за престоя и лечението си на регистратурата на болницата /Спешно отделение /, като там им се издава и съответния финансов документ .

 

5. Ценоразписа се актуализира от Изпълнителния директор на „МБАЛ-Пазарджик” АД при промени в цените на услугите или добавяне на нови такива .                            

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОРТОПЕДО - ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.