Утвърждавам: /Д-р Пенко Кацарски/

Ц Е Н О Р А З П И С

на
МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА И СЕ  ЗАПЛАЩАТ

ОТ ПАЦИЕНТА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

1.    Изкуствена тазобедрена става -  от 1300 -  4500 лв.
2.    Динамичен пирон / плака - от 750 - 1500 лв.
3.    Плака за глезен и винтове - от 550 - 800 лв.
4.    Плака за бедро - от 550 - 800 лв.
5.    Кюнчер пирон - от 750 - 1000 лв.
6.    Заключващ пирон - от 1500 - 2300 лв.
7.    Плака права /подпорна, кобра и др. / - от 500- 1000 лв.
8.    Винтове за бедрена шийка - от 300 - 400 лв.
9.    Външен фиксатор - от 850 - 1500 лв.
10.  Заключваща плака - от 1000 - 2000 лв.
Забележка: Цената варира в зависимост от размерите на остеосинтетичния материал и фирмата производител

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ХИРУРГИЯ

1.    Херниални платна /меш / - от 150 - 2500 лв.
2.    Лапароскопски консумативи - от 350 - 1500 лв.
3.    Кръгов съшивател - от 800 - 2500 лв.
4.    Линеарен съшивател - от 800 - 2500 лв.
Забележка : Цената варира в зависимост от размер , състав и фирмата доставчик

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

1.    Еднократен сет за супрапубичен дренаж /cystofix / - от 40- 60 лв.
2.    Стентове тип „ JJ „ - от 70 - 180 лв.
3.    Урологични протези /сет за перкутанна нефростомия /- от 80- 250 лв.
4.    Бримки за трансуретрална монополарна резекция - от 100 - 150 лв.
Забележка : Цената на консуматива зависи от вида му и фирмата доставчик

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

1.Вътреочна леща - твърда - 350 лв.
2.Вътреочна леща - мека - 600 лв.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОРТОПЕДО - ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.