Up

Открити процедури по ЗОП

2020-15 Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020-2022г. (31)

2020-14 „Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020 - 2022г." (22)

2020-11 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик” АД за срок от 12 месеца – 2020г.” (12)

2020-10 „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2020-2022“ (36)

2020-04 договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”- 2020 - 2021 г.” (8)

2019-17 „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД - 2020 - 2022 Г.” (10)

2019-16 "Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към на “МБАЛ Пазарджик” АД и обратно”- 2020 - 2022 г.” (10)

2019-15 „Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”- 2020 - 2021 г.” (32)

2019-14 "Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2019 - 2021 г.” (24)

2019-13 Договаряне без предварително обявление с предмет : “Доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД за периода 2019 – 2022 г.” (3)

2019-12 „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2021 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна............... (10)

2019-04 „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2020 г.” (17)

2019-01 договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2018-2020 г.” (11)

2018-22 „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло, халати и одеяла на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД 2019 – 2021 г.” (10)

2018-20„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 - 2020 г.” (18)

2018-19"Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД 2019 – 2020 г.“ (19)

2018-18 Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД (9)

2018-15 Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2018-2020 г. (23)

2018-14 Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД (24)

2018-02 Доставка чрез наем на пет броя апарати за хемодиализа, включително осигуряване на сервизното обслужване за нуждите на НОДС към МБАЛ Пазарджик АД (7)

2017-17 Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на „МБАЛ Пазарджик“ АД (5)

2017-15 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик (5)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19