"МБАЛ-Пазарджик" АД предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето, снижаване на заболеваемостта и смъртността и повишаване качеството на живот на населението в Пазарджишка област.

Цялостната дейност е насочена към утвърждаване на водещо място на болницата в областта на профилактичната, диагностично-лечебната и рехабилитационната дейности.

"МБАЛ–Пазарджик" АД се състои от следните функционално обособени структурни блокове:

І. СТАЦИОНАРЕН БЛОК

 • Първо вътрешно отделение
 • Второ вътрешно отделение
 • Кардиологично отделение с ангиографска зала – структура за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания
 • Инфекциозно отделение
 • Отделение по нервни болести
 • Кожно-венерологично отделение
 • Първо педиатрично отделение
 • Второ педиатрично отделение
 • Неонатологично отделение
 • Хирургично отделение
 • Отделение по неврохирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение по урология
 • Отделение по очни болести
 • Ушно-носно-гърлено отделение
 • Отделение по акушерство и гинекология
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Нефрологично отделение с диализна структура
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 • Спешно отделение – с легла за диагностично уточняване до 24 часа

II. ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА

 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по обща и клинична патология и съдебна медицина
 • Отделение по трансфузионна хематология

III. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ

 • Клинична лаборатория
 • Микробиологична и вирусологична лаборатория

V. ТЕЛК

V. БОЛНИЧНА АПТЕКА

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК 

 • Управление
 • Отдел „Счетоводство”
 • Отдел „Човешки ресурси и информационно административно обслужване”
 • Отдел” Договорни партньори и информационни системи”
 • Централна стерилизация
 • Стопански сектор

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

Дарение